LED-näyttöyritykset VS-käyttäjät, kenen pitäisi maksaa luottamuksen puutteesta?

- Aug 22, 2019-

Hyödykkeenä LED-näytöt eroavat useimmista muista hyödykkeistä siinä suhteessa, että ne ovat läheisessä yhteydessä valmistajiin ja loppukäyttäjiin. Tuotteiden asennus ja ylläpito on ammattimaisempaa, yleensä vain valmistajat, jälleenmyyjät; Viime vuosina maksutapojen muutokset ovat laajentaneet näiden kahden välistä yhteyttä. Toisaalta yhteys LED-näyttöyritysten ja käyttäjien välillä on tiiviimpi, mikä johtaa suoraan molempien osapuolten erittäin tärkeään luottamukseen.


LED-näyttöyritysten ja käyttäjien välistä suhdetta ei kuitenkaan voida tällä hetkellä kuvata "harmoniseksi": tutkimuksen mukaan LED-näyttöyritysten ongelma asiakkaiden maksujen laiminlyömisessä on suhteellisen yleistä, valmistajat ovat huolestuneita; Käyttäjien kannalta ongelmia, kuten epäilyjä tuotteen laatuun ja vaikeuksia myynnin jälkeisissä palveluissa, ilmenee aika ajoin. Ei ole harvinaista, että molemmat osapuolet menevät tuomioistuimeen ja syyttävät toisiaan laatu- ja saldomaksuihin liittyvissä asioissa. Joten kuka todella vastaa luottamuksen hajoamisesta?


Tapauksen varoitus: monia riitoja, molemmat puolueet


Otetaan esimerkki tietystä oikeudellisesta tapauksesta: osapuolen a LED-valmistaja vie puolueen b ostajan oikeuteen väittäen, että ostaja ei ole maksanut loppusummaa ajoissa, ja vaatii ostajaa maksamaan viivästyskorot ja vastaavat korot. Toisaalta osapuoli b väittää, että osapuolen a tuotteiden laatu ei ole standardin mukainen, mikä vaikuttaa vakavasti niiden tavanomaiseen käyttöön ja aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, ja kieltäytyy sen sijaan vaatimasta osapuolta a palauttamaan maksetut palkkiot ja korvaamaan vastaaville taloudellisille tappioille.


Tuomioistuin selvitti asian ja totesi:


Osapuolet allekirjoittavat sopimuksen osapuolen b kanssa ja vaativat osapuolta käyttämään Shenzhen xx -optoelektroniikan tuottamaa 3528 mustaa valoa 100 neliömetrin LED-näytön tuottamiseen kokonaishintaan 1,28 miljoonaa yuania. Osapuoli b maksaa vakuuden etukäteen, ottaa tavarat vastaan ja maksaa sitten tietyn määrän maksua. Jäljellä oleva summa maksetaan tietyn määrän mukaisesti lokakuussa. Hyväksyntäkauden on oltava 20 päivän kuluessa tavaroiden toimittamisesta. Jos tavaroita ei kirjallisesti vastusteta tai tavaroita ei palauteta jakson aikana, tuotteita pidetään pätevinä. Tuotteen takuuaika on yksi vuosi tuotteen toimituspäivämäärästä lukien, ja se saa olla rajattu vain muista kuin inhimillisistä tekijöistä johtuvaan vikaan. Edestakainen rahti on vastuussa osapuolelle b.


Kun osapuoli b suorittaa maksun ajoissa ja ottaa tavarat vastaan, sen on neuvoteltava osapuolen kanssa tuotteiden viivästymisestä yli kuukauden kuluttua. 2) myynninjälkeinen palveluaika vahvistetaan yhdeksi vuodeksi. Osapuoli a ylläpitää tuotteita ilmaiseksi, paitsi virheellisestä varastoinnista, luonnonkatastrofeista ja muista syistä. Kuitenkin, kun osapuoli b maksaa tavaroita myöhemmin, se ei toimita määrättyä summaa useita kertoja ja antaa lausunnon, jonka mukaan osapuolen tuottamassa LED-näyttöruudussa on erilaisia vikoja, mikä edellyttää osapuolen a jatkavan takuuaikaa yhdellä vuodella , ja osapuoli b ei käsittele saldonmaksua väliaikaisesti.


Asiaankuuluvien yritysten tapausnäytön testiraportin mukaan analyysitulokset ovat seuraavat: tapausnäyttöä käytetään pitkään (yli vuosi) ja käyttäjän kosteusvarastossa on liikaa, mikä aiheuttaa joidenkin tuotteiden kosteuden ja johtaa tuotteen vioittumiseen. Lisäksi osapuoli väittää, että kaikkea kiistanalaista maksua ei käytetä kyseisten tuotteiden maksamiseen.


Tapauksen selvittämiseksi useista kysymyksistä on tullut osapuolten välisen riidan keskipiste:


1. Ei laatulauseita hyväksyntäjakson aikana.


Osapuolten välisessä sopimuksessa hyväksymisaika on 20 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli b on vastaanottanut tavarat, jonka aikana osapuoli b voi esittää laatulauseen tai jopa palauttaa tavarat, muussa tapauksessa sen katsotaan olevan pätevä hyväksynnän jälkeen. . Tässä tapauksessa osapuoli b pitää itseään ei-ammattimaisena eikä voi arvioida, onko tuotteille pätevyys lyhyessä ajassa, väittäen, että tämä säännös on kohtuuton. Puolue a ei tunnusta tätä.


2. Ovatko tuotteen laatuongelmat syntymävirheistä tai virheellisestä varastoinnista johtuvia?


Osapuoli a uskoo, että puolue b on sijoittanut tuotteet pitkään kosteaan ympäristöön ja siirtänyt niitä usein, johtaen epäonnistumiseen. Toisaalta osapuoli b katsoo, että tuotteen suunnittelussa on suuria vikoja, mikä johtaa usein LED-näyttöruudun laatuongelmiin, ja epäilee, että osapuoli KÄYTTÄÄ tietyn tietyn tuottamien mustien lamppuhelmien lamppuhelmien raaka-ainetta. valmistaja.


3. Kuinka paljon puolue b maksoi?


Koska osapuolen b, LED-näytön ostajan, tulisi maksaa loput saldomaksusta kuukausittain vakuuden ja tavaroiden maksamisen jälkeen, mutta itse asiassa puolueen a huomautukset puolueen b suorittamasta maksusta eivät ole selviä , mikä johtaa riitoihin. Osapuoli väittää, että osa maksusta on ulkoisen hankkeen maksua, kun taas osapuoli b väittää, että kaikki maksu on maksusta


Laatuvirheitä on vaikea ratkaista, ja sopimuksia pidetään pelinä


Edellä mainituista kolmesta pääkiistan kohdalla ei ole vaikea nähdä, että LED-näyttöyrityksillä ja asiakkailla on jo pitkään kertynyt ristiriitoja, joiden painopiste ei ole enää yksinkertainen oletussaldon maksaminen, vaan sarja syvempiä aiheita, jotka liittyvät tuotteiden laatu, sopimus ja huoltopalvelut. Kuten tämän artikkelin ensimmäisessä kappaleessa mainittiin, LED-näyttöyritykset ovat läheisemmässä yhteydessä asiakkaisiin kuin tavalliset yritykset ja kuluttajat, ja kun epäluottamuksen siemenet on istutettu, ne juurtuvat. Suhtautumisen aikaan suhde on voinut pudota jäätymispisteeseen, aiheuttaen jopa tarpeettomia menetyksiä.


Itse asiassa edellä mainitussa tapauksessa voitto tai häviö ei ole enää tärkeä, mikä paljasti ongelman, mikä on teollisuuden pohdinnan arvoisempaa. Ensimmäinen on sopimuksen rikkominen. Tässä tapauksessa osapuoli b rikkoo ostajana sopimusta ja kieltäytyi maksamasta laatuongelmien perusteella, mikä heijastaa eheyden puutetta ja sopimuksen henkeä. Mutta nyt tämä ilmiö maksutaseen loppusummasta tapahtuu usein, teollisuuden tulisi keskittyä vastatoimiin.


Ja tuotteiden laatu on syy puolueen b tyytymättömyyteen. Häntävetämisen ongelman vuoksi osapuoli b on neuvotellut osapuolen a kanssa vähentääksesi maksua ja lisäämällä myynnin jälkeiset ehdot. Oikeudenkäynnissä osapuoli b haki osapuolta a myös sopimuksen rikkomisesta, koska se ei käyttänyt tietyn valmistajan tuottamaa mustaa valoa tarpeen mukaan. Voidaan nähdä, että laatuongelmilla on monia ongelmia käyttäjille, mikä on myös suora syy heidän epäluuloihinsa valmistajiin.


Lisäksi osapuolten allekirjoittamassa sopimuksessa ja sitä seuraavissa hoitomenetelmissä on väärinkäytöksiä, jotka myös aiheuttivat kiistaa. Esimerkiksi, kun osapuoli täyttää kuitin, maksua koskevat huomautukset eivät ole selkeitä ja esitetään vastalause, joka voi helposti aiheuttaa tarpeettomia menetyksiä itselleen.


Hyvä usko on perustavanlaatuinen, sopimus on kriteeri


On totta, että vaikka LED-näyttöyritysten ja asiakkaiden välisiä kiistoja esiintyy ajoittain, molempien osapuolten on täysin mahdollista luoda hyvä suhde, ja LED-näyttöyrityksille hyvä yhteistyösuhde on omiaan edistämään uudelleenyhteistyötä ja sana- suusta edistäminen. Heistä rehellisyys ja sopimus ovat avain.


Vaatimukset LED-näyttöyrityksille:


LED-näyttöyrityksiä vaaditaan kiinnittämään huomiota tuotteiden suunnitteluun ja laatuun ja valmistamaan LED-näyttötuotteita määräysten mukaisesti varmistaakseen, että tuotteiden laatu on säännösten mukaista ja tyydyttää asiakkaita. Mitä tulee tuotteisiin, joissa käsitellään kosteutta ja vaurioita käsittelyssä, voidaan myös nähdä, että valmistajan on kiinnitettävä huomiota tuotteiden kosteudenkestävyyden, vakauden ja muiden yksityiskohtien parantamiseen tuotteiden laadun heijastamiseksi.


Vaatii valmistajia kiinnittämään enemmän huomiota raaka-aineiden hallintaan, lamppuhelmet usein kuolevat lamppuihin liittyvissä ongelmissa, voivat olla myös tuotteiden tuotantoketjun alkupään toimituksia, joten valmistajat tekevät hyvää työtä toimitusketjussa työn tarkastamiseksi;


Valmistajien on oltava rehellisempiä asiakkaiden kanssa, jotta he voivat antaa ammattimaisempia arvioita ja asiaankuuluvia ehdotuksia asiakkaille ongelmista, joita he voivat kohdata tulevassa käytössä. Jos osapuoli b on varastoitu väärin, LED-näyttöruudun valmistaja voi tarjota käyttäjille koulutusta käsittelystä ja ylläpidosta tuotteiden toimittamisen yhteydessä tai antaa käyttäjille käsittely- ja huolto-ohjeet tarkempien palvelujen tarjoamiseksi;


Se vaatii yritystä parantamaan myynnin jälkeistä työtä edelleen ja optimoimaan huoltopalvelun, jonka tulisi näkyä sopimuksessa eikä tapauskohtaisesti. Osapuoli b ei suostu vastaamaan ilmaisesta ylläpidosta ennen kuin laatuongelmia esiintyy ja osapuoli b vaatii lisäehtoja.


Vaatimukset käyttäjille:


Käyttäjien on noudatettava ja täytettävä sopimuksen ehdot. Käyttäjien tulee reagoida ongelmiin ajoissa, käydä ystävällisiä neuvotteluja tai etsiä juridista apua sen sijaan, että rikkoo sopimusta yksipuolisesti.


Käyttäjien on mietittävä huolellisesti sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuutta ennen sen allekirjoittamista. Esimerkiksi tuotteiden hyväksymisen suhteen ammattilaisia voidaan kutsua tarkastusta varten tarvittaessa tai voidaan ehdottaa toimenpiteitä, kuten hyväksymisajan asianmukaista jatkamista, jota voidaan harkita heidän omien todellisten olosuhteidensa perusteella, eikä sokeasti allekirjoittaa sopimusta;


Käyttäjien on kiinnitettävä huomiota sopimuksen yksityiskohtiin, mukaan lukien sopimuksen rajoitukset, jotka vastaavat myynnin jälkeisistä kuljetuskustannuksista ja muista yksityiskohdista;


Pyydä käyttäjiä kiinnittämään huomiota tuotteiden käyttöön ja varastointiin tai kysy valmistajalta, miten käsitellä, ylläpitää ja muita menetelmiä tuotteiden normaalin toiminnan ja käyttöiän varmistamiseksi.


LED-näyttöteollisuuden kehitystä ei voida erottaa LED-näyttöyritysten ponnisteluista ja loppukäyttäjien tuesta. Tätä tarkoitusta varten teollisuuden olisi vahvistettava mahdollisimman pian jian LED-näyttölaitteiden osto- ja myynninjälkeiset standardit, mukaan lukien tavaroiden maksaminen, tuotteiden hyväksyminen, myynninjälkeinen palvelu, laatukiistat ja useita kysymyksiä. Rangaistuslauseke voidaan lisätä keskeisiin ongelmiin, kuten maksuviivästyksiin; Tuotteiden hyväksyntää varten voidaan harkita kolmannen osapuolen suorittamaa laadunvarmistusrahaa, ja maksaa valmistajalle vasta tarkistuksen jälkeen. Laadun riita-olosuhteiden perusteella voi suorittaa arvioinnin ammattimaisella havainnoinnilla tai diagnosoinnilla. Vasta kun kaikki linkit, tuotannosta huoltopalveluun, ovat standardisoituneempia, voidaan vahvistaa molempien osapuolten luottamusta ja edistää valmistajien ja käyttäjien välistä ystävällistä ongelmien ratkaisemista teollisuuden terveyden edistämiseksi.